Årsmöte 2015

Årsmöte 2015

Kallelse till årsmöte

 

Bröstcancerföreningen Viktoria i Kronobergs län håller sedvanligt årsmöte. Ändrade stadgar för BRO och Bröstcancerföreningen kommer att tas upp.

 

Tisdagen den 24 mars 2015 Kl.18:00

Vallhagen, Södra Vallviksvägen 4B, Växjö

 

Föreningen bjuder på förtäring och Ninnie Edheimer berättar: ”Ett år i min trädgård!”

 

Anmälan senast den 17 mars 2015 till:

Eva Bång Sjögren, e-post: eva.bangsjogren@telia.com, tel: 0470-259 80.

 

Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast den 31 januari.

 

Årsmöteshandlingar finns tillgängliga på begäran hos:

Eiwor Sjösten e-post: e.sjosten@telia.com tel:0470-239 05

två veckor före årsmötet och i samband med årsmötet

Handlingarna finns även på vår hemsida

 

Varmt välkomna

Styrelsen

 

OBS! Ingen särskild kallelse kommer att skickas ut

 

 

Program

 

Inledning

 

Minnesstund

 

Årsmötesförhandlingar

 

Underhållning

 

Förtäring

 

Föredragningslista

 

1.Årsmötets öppnande

2.Val av ordförande för mötet

3.Val av sekreterare för mötet

4.Val av två protokollsjusterare tillika rösträknare

5.Fråga om mötets behöriga utlysande

6.Godkännande av dagordning

 

7.Verksamhetsberättelse

8.Ekonomisk redovisning

9.Revisionsberättelse

10.Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

11.Styrelsens förslag betr. Rehabiliteringsfonden

a) Bidragsbelopp 2016

12.Inkomna motioner

13.Ändring av stadgar

14.Beslut om medlemsavgifter för 2016

15.Verksamhetsplan 2015

16.Budgetförslag 2015

17.Beslut om antal ledamöter och ev. suppleanter

18.Val av ordförande 1 år

19.Val av styrelseledamöter 2 år

20.Val av revisorer

21.Val av revisorssuppleant

22.Val av stämmoombud till I&KC, HSV och Sensus

23.Val av valberedning

24.Beslut om ersättning till styrelsen för år 2015

25.Övriga frågor

26.Mötets avslutande

 

Eventuellt övriga frågor kan tas upp till behandling om minst ¾ av årsmötet så beslutar

 

Noter till föredragningslistan

11 a) Styrelsens förslag: oförändrat rehabiliteringsbidrag, 5000 kronor.

14 Styrelsens förslag: oförändrat, 160 kronor för medlemmar, 150 kronor för stödmedlemmar

22 Styrelsen föreslår årsmötet att delegera till styrelsen att utse

stämmoombud till .HSV, Sensus och I&KC

 

 

BRO Nya stadgar

 

Senast uppdaterad: 2015-04-14

 

Årsmötesprotokoll 2015

 

Verksamhetsberättelsen 2014