Årsmöte 2016

Årsmöte 2016

 

Kallelse till Årsmöte

 

Bröstcancerföreningen Viktoria i Kronobergs län håller sedvanligt årsmöte

 

Onsdagen den 9 mars 2016

Kl.18:00

Vallhagen, Södra Vallviksvägen 4B, Växjö

 

Föreningen bjuder på förtäring

Underhållning: Husan Linnea från Huseby Slott kommer på besök

 

Anmälan senast den 2 mars 2016 till:

Eva Bång Sjögren, e-post: eva.bangsjogren@telia.com, tel: 0470-259 80.

 

Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast den 31 januari.

 

Årsmöteshandlingar finns tillgängliga på begäran hos:

Eiwor Sjösten e-post: e.sjosten@telia.com tel:0470-239 05

två veckor före årsmötet och i samband med årsmötet

Handlingarna finns även på vår hemsida

 

Varmt välkomna

Styrelsen

 

OBS! Ingen särskild kallelse kommer att skickas ut

 

 

 

Program

 

Inledning

Minnesstund

Årsmötesförhandlingar

Underhållning

Förtäring

 

 

 

 

 

Dagordning

1.Årsmötets öppnande

2.Val av ordförande för mötet

3.Val av sekreterare för mötet

4.Val av två protokollsjusterare tillika rösträknare

5.Fråga om mötets behöriga utlysande

6.Godkännande av dagordning

7.Verksamhetsberättelse

8.Ekonomisk redovisning9.Revisionsberättelse

10.Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

11.Styrelsens förslag betr. Rehabiliteringsfonden

a) Bidragsbelopp 2017

12.Inkomna motioner

13.Beslut om medlemsavgifter för 2017

14.Verksamhetsplan 2016

15.Budgetförslag 2016

16. Beslut om antal ledamöter och ev. suppleanter

17.Val av ordförande 1 år

18.Val av styrelseledamöter 2 år

19.Val av revisorer

20.Val av revisorssuppleant

21.Val av stämmoombud till I&KC, HSV och Sensus

22.Val av valberedning

23.Beslut om ersättning till styrelsen för år 2016

24.Övriga frågor

25.Mötets avslutande

Eventuellt övriga frågor kan tas upp till behandling om minst ¾ av årsmötet så beslutar

 

Senast uppdaterad: 2016-02-18

 

Verksamhetsberättelsen 2014

Verksamhetsberättelsen 2015

 

Verksamhetsberättelsen 2015