Årsmöte 2014

Årsmöte 2014

Kallelse till årsmöte 2014

 

Söndagen den 16 mars kl. 15.00 är det årsmöte i Församlingshemmet, Nygatan 6, Växjö. Underhållare: Läraren Björn Molin som bl.a. varit med i flera av Leif Sandbergs musicaler. Anmälan senast den 10 mars.

Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast den 31 januari.

Verksamhetsberättelse skickas ut på begäran innan årsmötet.

 

Program

 

Inledning

 

Minnesstund

 

Årsmötesförhandlingar

 

Underhållning

 

Förtäring

 

Föredragningslista

 

1. Årsmötets öppnande

 

2. Fråga om årsmötet utlysts i stadgeenlig ordning

 

3. Val av ordförande för mötet

 

4. Val av sekreterare för mötet

 

5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare

 

6. Godkännande av dagordning

 

7. Verksamhetsberättelse

 

8. Ekonomisk redovisning

 

9. Revisorernas berättelse

 

10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

 

11. Styrelsens förslag

a) Bidragsbelopp rehabiliteringsfonden 2015

 

12. Motioner

 

Verksamhetsberättelsen

13. Ändring av stadgar

14. Verksamhetsplan

15. Medlemsavgift 2015

16. Budgetförslag

17. Stadgeenliga val:

a) ordförande 1år

b) övriga ledamöter 2 år

c) revisorer

d) revisorssuppleanter

e) stämmoombud

f) riksstämmoombud

g) valberedning

h) Övriga val

18. Ärenden, som av styrelsen eller medlem hänskjutits till årsmötet

a) Ersättning till styrelsen för år 2014

19. Övriga frågor

20. Avslutning

Eventuellt övriga frågor kan tas upp till behandling om minst 3/4 av årsmötet så beslutar, dock inte ändringar av stadgar.

Noter till föredragningslistan

11 a) Styrelsens förslag: oförändrat rehabiliteringsbidrag, 5000 kronor.

12 Styrelsen har inte lagt fram några motioner.

13 Styrelsen har inga förslag till ändringar av stadgar.

15 Styrelsens förslag: oförändrat, 160 kronor för medlemmar, 150 kronor för stödmedlemmar

17 e) Styrelsen föreslår årsmötet att delegera till styrelsen att utse

stämmoombud till .HSV, Sensus, I&KC och Föreningsrådet

 

 

 

Årsmötesprotokoll

 

Senast uppdaterad: 2014-04-21